En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag som notarius publicus åtar sig är att utfärda apostillerbestyrka underskrifter samt kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands. 

Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som ska undertecknas och utformar inte heller sådana handlingar. Den som önskar få en handling bestyrkt svarar själv för att handlingens utformning och innehåll.